Navigation Main Top Only

Školní řád

1. Podmínky studia a) Do Bradavické školy čar a kouzel jsou přijímáni studenti, kteří projeví známky kouzelnického nadání a přijmou pozvání ke studiu. b) Student musí dosáhnout věku jedenácti let, aby mohl být na školu přijat. c) Na začátku školního roku bude student zařazen do koleje, ve které setrvá po celou dobu studia v Bradavicích. d) Student je povinen docházet do hodin, které si zapíše dle vlastního uvážení. Pokud se hodin nebude moci zúčastnit, svou absenci omluví. Vyučující však nemusí přijmout každou omluvenku. e) Student si musí náležitě plnit své povinnosti. f) Student prvního ročníku nesmí vlastnit koště.

2. Kázeň a) Student je povinen dodržovat pravidla slušného chování. b) Student musí respektovat a plnit pokyny výše postavených osob. V opačném případě hrozí potrestání. c) Tělesné tresty jsou zakázány. d) Studenti nemohou být vyhazováni z oken, upalováni, topeni či jinak poškozováni nebo rozbiti. e) Studenti jsou povinni nosit školní uniformu v barvách koleje v prostorách Velké síně a na vyučování, pokud ovšem vyučující nestanoví jinak. Je také zakázáno nosit oblečení nepřiměřené věku studenta. f) Vstup do Zapovězeného lesa je přísně zakázán. Povolen je pouze ve výjimečných případech a v doprovodu zodpovědného profesora. g) V případě porušení kázně či jiných pravidel může být student potrestán následujícími způsoby: stržením bodů, školním trestem, podmínečným vyloučením nebo vyloučením ze školy. h) Pakliže je studentovi udělen školní trest, je povinen jej vykonat pod patřičným dohledem zodpovědné osoby. Pokud trest nebude splněn, studentovi bude udělena bodová sankce. i) Je přísný zákaz používání alkoholu a jiných omamných látek na školním pozemku. Pokud bude jakýkoliv student přistižen při požívání alkoholu a jiných nevhodných látek, bude náležitě potrestán - u privilegovaných se jedná primárně o ztrátu odznaku a podmínečné vyloučení, pakliže se bude situace opakovat, student bude ze školy odejit.

Aktivace